เด็กชายถวายภาพวาดการ์ตูนให้กำลังใจ ในหลวง และพระราชินี

เด็กชายถวายภาพวาดการ์ตูนให้กำลังใจ ในหลวง และพระราชินี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวง พ่ อ พรหม) อ.ต าคลี จ.นครสวรรค์ และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ต าคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีประชาชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น

ครั้นเสด็จฯ ถึงวัดช่องแค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป (ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย) ประธานอุโบสถ จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงรับผ้าไตร ทรงพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ทรงกล่าวคำถวายผ้าป่า ทางวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้า พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์ ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดช่องแค พิจารณาผ้าป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก

โอกาสนี้ พระครูนิวัฐปัญญากร ถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรหมเนื้อสัมฤทธิ์ แหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำ และเหรียญหลวงพ่ อ พรหมเนื้อทองคำ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแหวนหลวงพ่ อ พรหมเนื้อทองคำ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังหน่วย แ พ ท ย์ เคลื่อนที่พระราชทาน ทรงเยี่ยมหน่วย แ พ ท ย์ เคลื่อนที่พระราชทาน หน่วย แ พ ท ย์ มูลนิธิกาญจนบารมี โอกาสนี้ ทรงรับผู้ ป่ ว ย ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 9 คน อาทิ ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ม ะ เ ร็ ง เ ม็ ด เ ลื อ ด ข า ว โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ส ม อ ง โ ร คบกพร่องทางการเรียนรู้และการเคลื่อนไหว โ ร ค ลิ้ น หั ว ใจรั่ว พิ ก า ร ซ้ำซ้อน เป็นต้น

ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ ป่ ว ย ถึงอาการ เ จ็ บ ป่ ว ย ด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทาน ย า ชุดพระราชทาน และเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร โดยมีเมนู ก๋วยจั๊บน้ำข้น ข้าวผัด ผัดพริกหมู ผัดพริกเผาหมูสับ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอต าคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเสด็จถึงสระบ่อดินขาว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ

จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับ ทรงยืน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ทรงทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณสระบ่อดินขาว แล้วเสด็จออกจากพลับพลาที่ประทับ ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง 1 ต้น ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในสระบ่อดินขาว จำนวน 69 ตัว และทรงทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรรมของราษฎรที่ได้รับน้ำจากสระบ่อดินขาวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)

ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ บริเวณพื้นที่รอบสระบ่อดินขาว สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3m2YbkG