ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) อ.ต า คลี จ.นครสวรรค์ และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ต า คลี จ.นครสวรรค์

จากนั้น ทรงเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และทรงพระอักษรพระราชทานแก่ประชาชนด้วยว่า “ความจริง ความเข้าใจ ความถูกต้อง จะทำให้เราปฏิบัติถูก เป็นพลังของชาติ” และทรงลงพระปรมาภิไธย

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากวัดช่องแค ไปยังสระบ่อดินขาว อ.ต า คลี จ.นครสวรรค์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินด า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณสระบ่อดินขาว จากนั้น เสด็จฯ ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในสระบ่อดินขาว จำนวน 69 ตัว ทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรรมของราษฎรที่ได้รับน้ำจากบ่อดินขาวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณพื้นที่รอบสระบ่อดินขาว สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว เป็นของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีความจุ 160,000 ลบ.ม. ในอดีตเป็นพื้นที่ขุดหาดินขาวของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ก่อนเลิกขุดและกลายเป็นแอ่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค ทำการเกษตรของคนในพื้นที่ และใช้ในแปลงเกษตรพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 766 ไร่ ซึ่งมีพืชส่วนใหญ่เป็น ข้าวโพด มันแกว หอมหัวใหญ่

เป็นพื้นที่จัดการน้ำขนาดเล็กตัวอย่าง ในการบริหารจัดการไม่ท่วม ไม่แล้งตลอดทั้งปี โดยที่ผ่านมาได้ขุดเพิ่มความลึกของสระ อย่างเมื่อน้ำแล้ง จะดึงน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง คือ ภูเขาวง คลองชัยนาทป่าสัก และน้ำบาดาลเข้ามา สูบโดยพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ที่อยู่กลางสระ เก็บไว้ในแทงค์ส่วนกลางด้านบน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนใช้โดยรอบ 3 ตำบลใกล้เคียง ส่วนหากน้ำท่วมถึงระดับที่ตั้งไว้ จะใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์สูบน้ำออกไปนีงคลองชัยนาทป่าสัก โดยการสูบเข้าสูบออกประชาชนไม่ต้องระดมทุนซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องสูบเหมือนแต่ก่อน

ทั้งนี้ โครงการได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่แก้มลิง สามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้ง 6 ด้าน

ได้แก่ ดิน น้ำ เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามภูมิสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพ ย า กร ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบเกิดความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3pZho9n