ความจริง ความเข้าใจ ความถูกต้อง จะทำให้เราปฏิบัติถูก เป็นพลังของชาติ พระอักษรจากพระราชา

ความจริง ความเข้าใจ ความถูกต้อง จะทำให้เราปฏิบัติถูก เป็นพลังของชาติ พระอักษรจากพระราชา

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) อ.ต า คลี จ.นครสวรรค์ และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ต า คลี จ.นครสวรรค์

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังหน่วย แ พ ท ย์ เคลื่อนที่พระราชทาน ทรงเยี่ยมหน่วย แ พ ทย์ เคลื่อนที่พระราชทาน หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี โอกาสนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 9 คน อาทิ ผู้ป่วย โ ร ค ม ะ เ ร็ ง เ ม็ ด เ ลื อ ด ข า ว โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ส ม อ ง โ ร ค บ ก พร่องทางการเรียนรู้และการเคลื่อนไหว โ ร ค ลิ้ น หั ว ใ จ รั่ ว พิ ก า รซ้ำซ้อน เป็นต้น

ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ ผู้ ป่ ว ย ถึงอากา ร เ จ็ บ ป่ ว ย ด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทาน ย า ชุดพระราชทาน และเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ ผู้ ป่ ว ย ที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จากนั้น ทรงเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และทรงพระอักษรพระราชทานแก่ประชาชนด้วยว่า “ความจริง ความเข้าใจ ความถูกต้อง จะทำให้เราปฏิบัติถูก เป็นพลังของชาติ” และทรงลงพระปรมาภิไธย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2Jax7BC